โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการอบรม การประเมินสถานภาพป่าชายเลน ด้วย Google Earth Engine (GEE for Mangrove)
25 มกราคม 2567 ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม การประเมินสถานภาพป่าชายเลน ด้วย Google Earth Engine (GEE for Mangrove)

โครงการอบรม การประเมินสถานภาพป่าชายเลน ด้วย Google Earth Engine (GEE for Mangrove)

รับสมัครนิสิตหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
19 มกราคม 2567 การศึกษา

รับสมัครนิสิตหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รับสมัครนิสิตหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ม.บูรพา จันทบุรี จัดทำบุญประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
18 มกราคม 2567 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี จัดทำบุญประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

ม.บูรพา จันทบุรี จัดทำบุญประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

บรรยากาศ การสอบ BUU-CET U ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
5 กันยายน 2566 ภาพกิจกรรม

บรรยากาศ การสอบ BUU-CET U ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศ การสอบ BUU-CET U ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ม.บูรพา จันทบุรี เสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
15 มิถุนายน 2566 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี เสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ นำเสนอความคิดสู่สังคม จัดตั้ง War room ศูนย์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น

หน้า 2 จาก 7