โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

18 มกราคม 2567 541 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี จัดทำบุญประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

          วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี ร่วมโครงการ ทำบุญประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย เวลา ๐๘.๓๙ น. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง คือ ศาลพระพรหม, ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ ศาลเจ้าที่หอพักนิสิต จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ ห้องสมุด อาคารผาสุข กุลละวาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun