โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWเปิดลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี  เรียน Onsite 4  รายวิชา
29 กุมภาพันธ์ 2567 การศึกษา

เปิดลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี เรียน Onsite 4 รายวิชา

เปิดลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี เรียน Onsite 4 รายวิชา

NEWเปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา
29 กุมภาพันธ์ 2567 การศึกษา

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา

NEWมาแล้ว รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567 การศึกษา

มาแล้ว รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566

มาแล้ว รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567
22 กุมภาพันธ์ 2567 การศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

หน้า 1 จาก 9