โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
19 มกราคม 2567 610 ครั้ง

รับสมัครนิสิตหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โอกาสรับทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีน

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญาระหว่างคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Ocean University of China (OUC) เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อรับทุนการศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศจีน

กำหนดการ
รับสมัคร 1-12 กุมภาพันธ์ 2567
สัมภาษณ์โดยกรรมการจากมหาวิทยาลัยบูรพา (ภาษาอังกฤษ) 16 กุมภาพันธ์ 2567
สัมภาษณ์โดยกรรมการจาก Ocean University of China (ภาษาอังกฤษ) 4-5 มีนาคม 2567
เริ่มเรียน เทอมต้น ปีการศึกษา 2567 (เดือนกรกฎาคม)

ระยะเวลาในการเรียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา 2 เทอม
เรียนที่ Ocean University of China ประเทศจีน 4 เทอม (2 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร
จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
อายุน้อยกว่า 35 ปี นับจากวันที่สมัคร
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : รศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล โทร.039-310000 ต่อ 3015

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด