โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตใหม่ รับตรงในภาคตะวันออก  12  จังหวัด   TCAS'67 รอบ 2
8 กุมภาพันธ์ 2567 1,038 ครั้ง

รับสมัครนิสิตใหม่ รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด TCAS'67 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  0095/2567
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบที่ 2)
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำปีการศึกษา  2567  
------------------------------------
1)  ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2)  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 67
3)  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท 
4)  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา 
..............................................
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
     1.  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่  2  จำนวน  12  จังหวัด  ประกอบด้วย  จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา  ระยอง  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระแก้ว  และสระบุรี  (ไม่รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและวุฒิเทียบเท่า)
หมายเหตุ    
     - สาขาที่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า ม.6 มีดังนี้ (รับวุฒิเทียบเท่าที่ศึกษาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวัด   โดยต้องมีคะแนนสอบตามที่สาขาวิชากำหนด)
          1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับเฉพาะวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
          2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (รูปแบบที่ 2)  คณะโลจิสติกส์  
          3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี
          4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
          5) คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี  
          6) คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี  (ทุกสาขาวิชา)
          7) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว  (ทุกสาขาวิชา)
          8) คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวิชา)
     2.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน  GPAX,  TGAT,  TPAT และ  A-Level
     3.  มีความประพฤติเรียบร้อย
     4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     5.  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
     6.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 67 หรือได้ทำการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้ว ในรอบที่ผ่านมา  หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งการสละสิทธิ์จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด  
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ (หน้าที่ 23-27)

3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  TGAT , TPAT  และ  A-Level
     
3.1  องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
        เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
        (1)  GPAX  (5  ภาคเรียน)                                        ร้อยละ    0-10
        (2)  คะแนนสอบ  TGAT / TPAT / A-Level                ร้อยละ    80-90
        (3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย                          ผ่าน/ไม่ผ่าน
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
     3.2  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้
          3.2.1  ประมวลผลคะแนนจาก  GPAX, TGAT, TPAT และ A-Level ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
          3.2.2  เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
     3.3  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
     3.4  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะพิจารณา ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่คณะกำหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
     3.5  รายละเอียดรหัสวิชาสอบ  TGAT / TPAT  และ A-Level
          รหัส  90  TGAT  ความถนัดทั่วไป                        
          รหัส  20  TPAT 2  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
                         TPAT 21  ทัศนศิลป์
                         TPAT 22  ดนตรี
                         TPAT 23  นาฏศิลป์
          รหัส  30  TPAT 3  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
          รหัส  40  TPAT 4  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
          รหัส  50  TPAT 5  ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
          รหัส  61  A-Level 61  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)              รหัส  62  A-Level 62  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)    
          รหัส  63  A-Level 63  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
          รหัส  64  A-Level 64  ฟิสิกส์            
          รหัส  65  A-Level 65  เคมี
          รหัส  66  A-Level 66  ชีววิทยา            
          รหัส  70  A-Level 70  สังคมศึกษา
          รหัส  81  A-Level 81  ภาษาไทย            
          รหัส  82  A-Level 82  ภาษาอังกฤษ
          รหัส  83  A-Level 83  ภาษาฝรั่งเศส            
          รหัส  84  A-Level 84  ภาษาเยอรมัน
          รหัส  85  A-Level 85  ภาษาญี่ปุ่น            
          รหัส  86  A-Level 86  ภาษาเกาหลี
          รหัส  87  A-Level 87  ภาษาจีน            
          รหัส  88  A-Level 88  ภาษาบาลี
          รหัส  89  A-Level 89  ภาษาสเปน

4.  การสมัครคัดเลือก
     
4.1  ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     4.2  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     4.3  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ  ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวันที่  13  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2567  
     4.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
     4.5  หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์  และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
     4.6 สามารถสมัครได้ 4 อันดับ หากมีการสมัครในโครงการเดียวกันหลายครั้ง และชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะยึดใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายมาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาในอัตรานิสิตต่างชาติ

5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     
5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     5.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2567  (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567  จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.) 
หมายเหตุ  
     -  ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     -  มหาวิทยาลัยบูรพา  จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
     6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ 
     6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วส่งทาง E-mail มายัง regservice.buu.ac.th  ระหว่างวันที่ 13  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2567  หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา 16.00 น. เป็นต้น

8.  สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2567 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567) พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
          -  ใบสมัคร ปีการศึกษา  2567  ที่ติดรูปถ่าย
          -  ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน) 
          -  บัตรประจำตัวประชาชน
          -  สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)
          -  ใบแสดงผลคะแนน TGAT, TPAT และ A-LEVEL
          -  ใบรับรองแพทย์ เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้ที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เมนู “ประกาศผล” และให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

9.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10.  การยืนยันสิทธิ์  Clearing House  
     10.1  ผู้มีสิทธิ์  Clearing House  เข้าทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  ระหว่างวันที่  2 - 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     10.2  หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้ว  จะไม่สามารถสมัคร  TCAS  รอบต่อไปได้หากประสงค์จะสมัคร  TCAS  ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้ว  ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     
มหาวิทยาลัยบูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  ทางเว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ  ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา  16.00  น.  เป็นต้นไป

12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     
12.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     12.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

13.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์  ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
Fanpage :  งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon