งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวงานบริการวิชาการ
Image 1

ติดตามข่าวสารจากงานบริการวิชาการ
ได้ที่นี่ คลิกเลย!!!สำหรับนิสิต
Image 1

๑. ลงทะเบียน MyID คลิกที่นี่

๒. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่

๓. กู้รหัสผ่าน คลิกที่นี่

นิสิตที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานระบบทะเบียนนิสิต เช่น พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ ลงทะเบียนไม่ได้ หรือขอบัตรนิสิตใหม่ เป็นต้น และสำหรับนิสิตที่เข้าระบบเครือข่ายไม่ได้ และ E-mail ที่แจ้งไว้ในระเบียนประวัติใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง หากต้องการแจ้งเปลี่ยนหรือแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ หน่วยทะเบียนและสถิตินิสิต ได้ที่ เบอร์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙-๑๑

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
3

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครนิสิตตามโควตาและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

 • TCAS รอบ ๑ Portfolio ประกอบด้วยโครงการดังนี้
  • โครงการเพชรตะวันออก
  • โครงการความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๑
  • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง"
  • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
  • โครงการการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
  • โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 • TCAS รอบ ๒ รับตรงโควตาประกอบด้วย ๒ โครงการดังนี้
  • โครงการรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ครั้งที่ ๑
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๒
 • TCAS รอบ ๓ Admissions ประกอบด้วย
  • โครงการAdmissions ๑ TCAS รอบที่ ๓.๑
  • โครงการAdmissions ๒ TCAS รอบที่ ๓.๒
 • TCAS รอบ ๔ รับตรงอิสระ ประกอบด้วย ๓ โครงการดังนี้
  • โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
3

รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อ แนวทางในการประกอบอาชีพ แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ระบบสารสนเทศ

3 2 1


2 3 3


3