ข่าวงานบริการวิชาการ
Image 1

ติดตามข่าวสารจากงานบริการวิชาการ
ได้ที่นี่ คลิกเลย!!!สำหรับนิสิต
Image 1

๑. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

๒. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่

๓. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่

นิสิตที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานระบบทะเบียนนิสิต เช่น พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ ลงทะเบียนไม่ได้ หรือขอบัตรนิสิตใหม่ เป็นต้น และสำหรับนิสิตที่เข้าระบบเครือข่ายไม่ได้ และ E-mail ที่แจ้งไว้ในระเบียนประวัติใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง หากต้องการแจ้งเปลี่ยนหรือแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ หน่วยทะเบียนและสถิตินิสิต ได้ที่ เบอร์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙-๑๑

3

รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อ แนวทางในการประกอบอาชีพ แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

3

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครนิสิตตามโควตาและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • โควตารับตรง ๑๒ จังหวัด ภาคตะวันออก และโควตารับตรงทั่วประเทศ
  • คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission)
  • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
  • โครงการเพชรตะวันออก
  • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
  • โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ  
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ

3 2 1


2 3 3