งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต


 

 

 

 

 

 

  ข่าว - ประชาสัมพันธ์
 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี อ่านทั้งหมด

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง วข.จันทบุรี อ่านทั้งหมด

 

ติดต่อ

 

 

  ติดต่อ งานแผนและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่ 57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร.039-310000 , แฟกซ์. 039-310128

  ติดต่อ Web Master

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : arees@go.buu.ac.th Tel. 039-310000 ต่อ 4112