โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
9 กรกฎาคม 2567 705 ครั้ง

แนะนำฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

                   งานห้องสมุดขอแนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และโปรแกรมช่วยจัดการงานวิจัย สำหรับอาจารย์ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้โดยผ่าน OpenAthens และทำการล็อคอินโดยใช้รหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเพื่อง่ายต่อการดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้บริการ  หากติดปัญหาหรือไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-0000 ต่อ 4009-4010


ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวจำรัส  ศรีลือ โทรภายใน 4010

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue

ข่าวสาร ล่าสุด