Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06

ข่าว ประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก

กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ประกาศ : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


ข้อมูลหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ปี ๒๕๖๑

ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ประกาศ : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


การจองหอพักนิสิต '๖๑ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔

นิสิตหอพัก สามารถติดต่อยื่นใบสมัครจองหอพัก ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ณ สำนักงานประจำหอพัก...

ประกาศ : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย

นิสิตหอพัก สามารถดำเนินการฯ ได้ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เม.ย.๖๑ ณ สำนักงานประจำหอพัก...

ประกาศ : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา...

ประกาศ : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ -อ่านต่อ


ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ประกาศ : ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -อ่านต่อ

   จำนวนผู้เข้าชม