งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ใน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีกิจกรรมการดำเนินงานบุคลากรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
พร้อมให้บริการ โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐,๑๔๑๑

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    ติดต่อเรา :
      งานอาคาสถานที่และยานพาหนะ
      กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
      เลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
      โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐-๑,
๐๓๙-๓๑๐๑๒๘
arees@go.buu.ac.th