logo

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

image

กองบริหารวิทยาเขตจันทุบรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งตามประกาศ สภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งหน่วยงาน ภายในระดับกอง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ วิทยาเขตจันทบุรี และเป็นศูนย์กลางการ ให้บริการด้านเทคโนโลยีของภาคตะวันออก อ่านต่อ

แผนกลยุทธ์กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

สายตรงผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
สำนักงานอธิการบดี

image

 

คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙
หรือ ระบบสายตรงผู้อำนวยการฯ

ปฏิทินกิจกรรม