เมนูหลัก
หน้าแรก
โครงสร้างงาน
ขอบข่ายงาน
บุคลากร
ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
แบบบันทึกข้อความชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ  5 มิ.ย.55
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้าง (องค์ประกอบที่ ๑) 28 พ.ค.55
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของพนักงานและลูกจ้าง (องค์ประกอบที่ ๒) 28 พ.ค.55
คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะ 28 พ.ค.55
ใบแสดงภาระงานของข้าราชการสาย ก และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 27 ส.ค.53
แผนการลงทุนจาก กบข. เราเลือกได้ My Choice ... My Chance 1 มิ.ย.53
แบบฟอร์มแสดงภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 14 ก.ย.52

 
งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐
Contact to Web Master : E-Mail : arees@buu.ac.th
Call Center โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘