#

Work from home
social distancing


.


.

.

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
Educational technologe


.


ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 +

Educational technology

งานเทคโนโลยีการศึกษา

การประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นงานที่ให้บริการ สนับสนุนด้านการเรียนการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาและให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนศึกษา จัดเตรียมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน วางแผนและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนศึกษา โสตวัสดุ เพื่อสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนแก่คณาณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านการถ่ายภาพนิ่งและวิดีทัศน์ของวิทยาเขตฯ เพื่อเผยแพร่สู่สารธารณชน ให้เกิดการเรียนรู้บทบาทของวิทยาเขตฯที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาวิทยาเขตฯและประเทศของเรา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป .

 +

SERVICES

การบริการ services

#

บริการห้องประชุม-ห้องจัดเลี้ยง   

ให้บริการสถานที่จัดประชุม-จัดเลี้ยง ห้องประชุมต่างๆ

#

บริการห้องเรียน

บริการห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนการสอนประจำวิชาแต่ละคณะหรือหน่วยงาน

#

สนันสนุนทางด้าน IT

ให้ความสนับสนุนด้านอุปกณ์ITเพื่อใช้ดำเนินการเรียนการสอนหรือกิจกรรม

 

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลรายละเอียด

ทีมงาน

พนักงานด้านไอที บุคลากร