โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
4 กรกฎาคม 2567 648 ครั้ง

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบ หรือติดต่อสอบถามและส่งเอกสารได้ที่ งานกิจการนิสิต 

คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา
    ๑. ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
   ๒. ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
   ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย และอาจารย์ได้รับรองความประพฤติแล้ว
   ๔. มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถจบการศึกษาได้ และทุกภาคการศึกษา  จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
   ๕. ต้องช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ
   ๖. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนใด ๆ จากแหล่งอื่น

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Sutin Chaireak

ข่าวสาร ล่าสุด