งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนที่ งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อเรา

งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
ห้อง ๑๐๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐
โทรสาร : ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘
อีเมล์ เว็บมาสเตอร์ : arees@go.buu.ac.th