LOGO
หน่วยรับเข้าการศึกษา
ภาระงานโดยรวม

๑. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ๑๒ จังหวัดภาคตะวันออกและรับตรงทั่วประเทศ
๒. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ดังนี้

 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
 • โครงการเพชรตะวันออก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
 • โครงการเรียนพระราชทานฯ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (MOU)
 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น

๓. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission)

หน่วยทะเบียนและสถิตินิสิต
ภาระงานโดยรวม
 • ตารางสอน – ตารางสอบ
 • ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม –ลด รายวิชา
 • ลาพักการเรียน / รักษาสภาพนิสิต
 • งดเรียน
 • ลาออก / สละสิทธิ์
 • เทียบโอนรายวิชา
 • เทียบรายวิชา
 • ขอเปลี่ยนวิชาเอก หรือวิชาโท
 • ขอย้ายคณะ
 • ขอย้ายมหาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
 • ขอยื่นสำเร็จการศึกษา
 • แบบคำร้องงานบริการวิชาการ
หน่วยแนะแนวการศึกษา
ภาระงานโดยรวม
 • ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบริการวิชาการ
 • ให้คำปรึกษานิสิตด้านการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
หน่วยประกันคุณภาพ
ภาระงานโดยรวม
 • กิจกรรมจัดทำปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา
 • กิจกรรมรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
 • กิจกรรมประเมินผลของแผนปฏิบัติงาน
 • จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมประสานงานและรวบรวมหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง แต่ละองค์ประกอบ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
 • กิจกรรมประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
 • กิจกรรมเข้าร่วมวันประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา (QA Days)
 • กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยบูรพา
  วิทยาเขตจันทบุรี

 • จัดทำโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
 • ประสานงานการเชิญกรรมการตรวจประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานเพื่อประเมินคุณภาพภายใน
 • จัดเตรียมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
  คณะ

 • ร่วมจัดทำรายงานกาประเมินตนเอง (SAR) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา