โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ช้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
24 มกราคม 2567 537 ครั้ง

ช้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  1720

ช่องทางการติดต่อ : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit