โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
25 สิงหาคม 2566 570 ครั้ง

การขอยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

            งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแนะนำวิธีการขอยืม-คืน หนังสือระหว่าง
ห้องสมุดวิทยาเขต และห้องสมุด/สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร.039-310000 ต่อ  4009-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส  ศรีลือ โทร.4010

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue

ข่าวสาร ล่าสุด