โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 มกราคม 2567 546 ครั้ง

โครงการอบรม การประเมินสถานภาพป่าชายเลน ด้วย Google Earth Engine (GEE for Mangrove)

          คณะเทคโนโลยีทางทะเลสร้างความครึกครื้นให้กับเดือนมกราคม ด้วยการจัดอบรม การประเมินสถานภาพป่าชายเลน ด้วย Google Earth Engine (GEE for Mangrove) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ.2567 โดยมีวิทยากรตลอดการอบรมเป็น ผศ.ดร.วิโรจน์ ละอองมณี มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วยนักวิจัย/นักวิชาการจาก กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, United Nations Development Programme (UNDP), สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม, บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด, นักวิจัยอิสระ และบุคคลากรในภาคการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
การอบรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หากหน่วยงานใดสนใจให้จัดอบรมให้กับหน่วยงาน ติดต่อมาที่คณะฯได้เลยค่ะ

ผู้ส่งรายละเอียดกิจกรรม : ผศ.เพ็ญจันทร์ ละอองมณี โทร. 039-310000 ต่อ 1149

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun