โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
15 มกราคม 2567 การศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567
6 มกราคม 2567 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

แนะนำหนังสือใหม่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวสถิติการให้บริการงานห้องสมุดประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
3 มกราคม 2567 ประกาศ

ข่าวสถิติการให้บริการงานห้องสมุดประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

ข่าวสถิติการให้บริการงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
3 มกราคม 2567 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ของงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2566
7 ธันวาคม 2566 การศึกษา

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2566

หน้า 3 จาก 100