โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
29 มกราคม 2567 655 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

      คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๒๑-๒๕๕๗ จำนวน ๑ อัตรา  ดังนี้

 
     คุณสมบัติ
     วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
     ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

     รายละเอียดเพิ่มเติม
     ---> ประกาศรับสมัครงาน 
     ---> ใบสมัคร

     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔  ในวันและเวลาทำการ

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong