โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดจองหอพัก ภาคต้น ปี 2567 สำหรับนิสิตปี 1 (TCAS 1 : Portfolio)
5 กุมภาพันธ์ 2567 571 ครั้ง

เปิดจองหอพัก ภาคต้น ปี 2567 สำหรับนิสิตปี 1 (TCAS 1 : Portfolio)

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กำหนดเปิดจองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตชั้นปี 1 (รหัสินิสิต 67) TCAS 1 : Portfolio โดยเปิดสมัคร 2 ช่องทางดังนี้
1.กรณีต้องการพักห้องละ 4 คน จองหอพัก พร้อมชำระเงินผ่านระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ smartreg.buu.ac.th
-จองและชำระเงิน ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567

2.กรณีต้องการพักห้องละ 2 คน และ 3 คน จองหอพักผ่านแบบฟอร์มจองหอพัก https://bit.ly/จองหอพักภาคต้น2567ปี1TCAS1 ( คลิกไม่จองหอพัก ในระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ )
-จองหอพัก วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
-ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 10-20 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  1720

ช่องทางการติดต่อ : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit