โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Social Return on Investment (SROI) 
1 พฤษภาคม 2567 588 ครั้ง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Social Return on Investment (SROI) 


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
Social Return on Investment (SROI) 
หลักสูตร "การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน"
วิทยากร : ผศ.ดร.จารึก สิงห์ปรีชา 
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2567 ทาง Link นี้
ค่าลงทะเบียน
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 1,900 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการได้ และเมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถขอคืนได้
ติดต่อสอบถาม 
ดร.กัลยารัตน์ เชี่ยวชาญ โทร 061-610-1563
ผศ.ดร.ธนพล พุกเส็ง      โทร 081-269-7809
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด