โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดจองหอพัก ภาคต้น ปี 2567 สำหรับนิสิตปี 1 (TCAS 2 : Quota)
1 พฤษภาคม 2567 637 ครั้ง

เปิดจองหอพัก ภาคต้น ปี 2567 สำหรับนิสิตปี 1 (TCAS 2 : Quota)

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กำหนดเปิดจองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตชั้นปี 1 (รหัสินิสิต 67) TCAS 2 : Quota โดยเปิดสมัคร 2 

yes1.กรณีนิสิตต้องการพักห้องละ 4 คน
จองหอพัก พร้อมชำระเงินผ่านระบบรายงานตัวนิสิต ออนไลน์ smartreg.buu.ac.th
-จองและชำระเงิน ในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567

yes 2.กรณีนิสิตต้องการพักห้องละ 2 คน หรือ 3 คน
จองหอพักผ่านแบบฟอร์มจองหอพัก https://bit.ly/จองหอพักภาคต้น2567ปี1TCAS2 ( คลิกไม่จองหอพัก ในระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ )
-จองหอพัก วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 
-ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 10-15 มิถุนายน 2567

yes ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักฯ  => วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
โดยนิสิตจองห้องพัก ห้องละ 4 คน สามารถแจ้งรายชื่อสมาชิกภายในห้องได้ (ถ้ามี) ในวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2567
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  1720

ช่องทางการติดต่อ : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit

ข่าวสาร ล่าสุด