โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567
2 พฤษภาคม 2567 1,735 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567



รายละเอียดดังนี้
1. ดรรชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548
2. ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการรอดชีวิตของฟีคัลโคลิฟอร์มและฟีคัลสเตรปโตคอคไคในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
3. Digital marketing : concept & case study 4.0 th edition
4. การศึกษาชนิดและการเผยแพร่กระจาย ของปะการังเห็ดบริเวณแนวปะการังจ้าวหลาว จังหวัดจันทบุรี
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
6. ผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำบริเวณหาดเจ้าหลาว
7. การประเมินดัชนีคุณภาพชายหาดท่องเที่ยวของชายหาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี
8. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณแม่น้ำพังราด จังหวัดระยอง
9. ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำทะเลและหอยนางรม บริเวณปากแม่น้ำท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี
10. การสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด