โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30 เมษายน 2567 600 ครั้ง

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมวิทยาเขตจันทบุรี

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี, ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี, ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความสำเร็จ  โดยมีผู้บริหาร          คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด