โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดเปิดให้บริการ ช่วงสอบกลางภาค
12 มกราคม 2567 507 ครั้ง

ห้องสมุดเปิดให้บริการ ช่วงสอบกลางภาค

ห้องสมุดเปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค ระหว่าง วันที่ 15 - 28 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.ให้บริการทุกประเภทตามปกติทุกพื้นที่ เวลา 16.30-21.00 น. ให้บริการเฉพาะพื้นที่ โซน L

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์  

ผู้ประกาศข่าว : Apiches Thongsupun