โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 สิงหาคม 2562 71 ครั้ง

โครงการสานสัมพันธ์ MT เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๒

         เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์ MT เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ - ๔ และร่วมกันปลูกต้นโกงกางภายในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล รวมไปถึงการเสริมสร้างแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำโดย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun