โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3
8 พฤษภาคม 2566 626 ครั้ง

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0427 /2566
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2566
..................................................
1. ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ตรวจสอบกำหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต์ ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต
3. สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
หรือ
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 500 บาท
5. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
6. ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพารหัสนิสิต 66
..............................................
          ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลารเรียน (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
          1.1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ /โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา/หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
          1.1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำ โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          1.1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

     1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา (หน้า 3 - 7)

2. การสมัครคัดเลือก
     2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร  
     2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 8-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
     2.3 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ    
     1. สมัครได้ 1 อันดับ
     2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     3.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 8-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ    
     - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     - มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
      4.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
     4.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 หรือส่งอีเมลมายัง regservice@buu.ac.th ระหว่างวันที่ 8-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์    ผ่าน/ไม่ผ่าน
หมายเหตุ
     1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
     2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
     มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

    6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ  121 ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ)
รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.)
รับ 36 ที่นั่ง
          สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.)
รับ 45 ที่นั่ง

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8. การสอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พร้อมหลักฐำนดังต่อไปนี้
     (1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
     (2) ใบแสดงผลการเรียน
     (3) บัตรประจำตัวประชาชน

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     10.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon