รู้จักคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

           อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกใน ลำดับต้น ๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทนี้ประสบปัญหาการขาดแคลน บุคลากรทั้งระดับบริหารจัดการและระดับฝีมือแรงงาน ทบวง มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและ เครื่องประดับและได้วางแผน การผลิตบัณฑิตให้เพียงพอและเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ สนองความต้องการ ของอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก อ่านต่อ...

 


Gems News around the world


ข่าวการศึกษา : กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนส่งเสริมการศึกษา วข.จันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
   รายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืม และกำหนดการปฐมนิเทศ ๒๕๖๐


                                                                                                                           อ่านข่าวทั้งหมด


การศึกษา

จดหมายข่าว คณะอัญมณี

ภาพกิจกรรม

Link Of Gems


Download
เอกสาร แบบฟอร์ม โลโก้
more...

Link
แหล่งเชื่มโยงที่สำคัญ-เกี่ยวข้อง
more...จำนวนผู้เข้าชม :