โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567
2 กรกฎาคม 2567 640 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567


รายละเอียดดังนี้
1. จุลชีววิทยาทั่วไป
2. การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
3. บันทึกก้าวแรก พ.ศ.2546
4. คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์
5. 23.5 องศาที่โลกเอียง
6. ซัพพลายเชนสำหรับผู้จัดการ
7. การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์
8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
9. มองโลก 360 องศา
10. Digital marketing : concept & case study 4.0th edition

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด