โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 พฤษภาคม 2567 583 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบ SMART EDUCATION EP.2”

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบ SMART EDUCATION EP.2”

          คณาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบ SMART EDUCATION EP.2” รุ่นที่ 3 สำหรับคณาจารย์ที่เป็นประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบและบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตามแนวทาง AUN-QA พร้อมทั้งให้อาจารย์มีทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาตลอดจนสมรรถนะในการทำงานร่วมกับชุมชน

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด