โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ
18 พฤศจิกายน 2564 159 ครั้ง

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
          รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสมัคร ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
          ๑. สมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
          ๒. สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการ ชำระเงินค่าสมัคร ที่โอนเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี ๒๐๔-๑-๘๕๗๒๗-๗ มายัง e-mail: parichat@buu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun