โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อาจารย์ ดร.วศิน ผู้รักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
10 มกราคม 2562 15 ครั้ง

อาจารย์ ดร.วศิน ผู้รักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ เป็นผู้รักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun