โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบปลายภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปริญญาตรีและปริญญาโท
8 ตุลาคม 2562 71 ครั้ง

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปริญญาตรีและปริญญาโท

     ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.๑๖๑๑


 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun