โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการตามข้อตกลงฯ (MOU) TCAS'67 รอบ 1
27 ตุลาคม 2566 2,018 ครั้ง

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการตามข้อตกลงฯ (MOU) TCAS'67 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่   1103  /2566
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบที่ 1)
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา  2567
....................................................
1.  ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2.  ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
3.  องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     1.  ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   (5 ภาคเรียน)
     2.  ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน)
4.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท
5.  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
6.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721
.......................................................
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า  2.50
     1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.3  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
     1.4  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวน  144  โรงเรียน

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (หน้า  17 - 22)

3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
     1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     2) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     3) กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
     4) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
    5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
    6) สามารถสมัครได้ 1 อันดับ หากมีการสมัครในโครงการเดียวกันหลายครั้ง และชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะยึดใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายมาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาในอัตรานิสิตต่างชาติ

4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     4.1  ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  (5 ภาคเรียน)        0-10%
     4.2  ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน)    90-100%
     4.3  สอบสัมภาษณ์    ผ่าน / ไม่ผ่าน    
หมายเหตุ 
     1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
     2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชาที่กำหนดเท่านั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามที่กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชากำหนด  จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้  หากทำการสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยบูรพา
จะไม่พิจารณาคัดเลือกให้
     3.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการดังนี้
          3.1  ประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ GPA กลุ่มสาระให้เป็นคะแนนรวม  100%
          3.2  เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
          3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็น
ลำดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ายของจำนวนรับแต่ละสาขาวิชา
     4.  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
    ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้  หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     5.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ  
     1.  ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     2.  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
     6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา (จำนวนรับ 240  คน)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

9.  การสอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (อาจสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
     - ใบสมัคร ปีการศึกษา  2566  ที่ติดรูปถ่าย
     -  ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน)
     -  บัตรประจำตัวประชาชน
     -  สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
    มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
    11.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2567 ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     13.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     13.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

14.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
        ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์มหาวิทยาลัยบูรพาและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ   
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
Fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon