โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3'67
9 พฤษภาคม 2567 563 ครั้ง

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3'67

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3'67
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  0433/2567
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา  2567
----------------------------
1.  ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2.  ตรวจสอบกำหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษา 
3.  สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 500 บาท
5. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
6. ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 67
..............................................
1.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1  คุณสมบัติทั่วไป
          1.1.1  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
          1.1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา / หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน  
          1.1.4  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          1.1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

     1.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขา (หน้า 3-4)
2. การสมัครคัดเลือก
     2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 8-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
     2.3  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
     2.4  สามารถสมัครได้ 1 อันดับ หากมีการสมัครในโครงการเดียวกันหลายครั้ง และชำระเงิน ค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะยึดใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายมาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาในอัตรานิสิตต่างชาติ

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     3.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 8-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.) 
หมายเหตุ  
     1.  ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     2.  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     4.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
     4.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่ง E-mail มายัง regservice.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 8-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     5.1 การสอบข้อเขียน (เฉพาะคณะโลจิสติกส์)        
     5.2 การสอบสัมภาษณ์            
หมายเหตุ  
     1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
     2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ  80 ที่นั่ง
     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 40 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.)
รับ 40 ที่นั่ง

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

8.  การสอบสัมภาษณ์
     8.1 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐานดังนี้ (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567)
          (1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
          (2)  ใบแสดงผลการเรียน
          (3)  บัตรประจำตัวประชาชน
     8.2 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะโลจิสติกส์ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาจสอบเพียง 1 วัน ให้ติดตามประกาศในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) โดยมีกำหนดการดังนี้
          - สอบข้อเขียนที่คณะโลจิสติกส์ เวลา 09:00 น. 
          - ประกาศผลการสอบข้อเขียน เวลา 12:45 น.
          - สอบสัมภาษณ์ เวลา 13:00 น.
          โดยให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานตามข้อ 8.1 (1) (2) (3) มาแสดงในวันสอบข้อเขียนด้วย

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
     10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     10.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ   
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon

ข่าวสาร ล่าสุด