โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567
7 พฤษภาคม 2567 558 ครั้ง

ข่าวสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งข่าวสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด