โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ หรือการตลาด
14 พฤษภาคม 2567 580 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ หรือการตลาด

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๗๕  สังกัดสำนักงานการศึกษา วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานฯ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ 
ในวันและเวลาทำการ

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong

ข่าวสาร ล่าสุด