โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการเพชรตะวันออก TCAS'67 รอบ 1
27 ตุลาคม 2566 3,394 ครั้ง

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการเพชรตะวันออก TCAS'67 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่   1102   /2566
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการเพชรตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา  2567
......................................................
1.  ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2.  องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
    - ค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6 (5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
3.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท
4.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721
5.  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
“ใบแสดงผลการเรียน และใบแสดงค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ จะต้องมีเอกสารรับรองจากโรงเรียน โดยให้คิดค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์รวมจากนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี  โดยไม่ต้องแยกแผนการเรียน”
.........................................................
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก หรือ
     1.2 ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน  12  จังหวัด ดังต่อไปนี้  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ  ลพบุรี  สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) หรือ
     1.3 บิดา-มารดาของผู้สมัคร มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน  12  จังหวัด  ดังต่อไปนี้  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ  ลพบุรี  สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) 
     1.4  มีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  (5  ภาคเรียน) ตั้งแต่  85  ขึ้นไป (โดยต้องมีเอกสารรับรองเปอเซ็นไทล์จากโรงเรียน โดยให้คิดค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์รวมจากนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี  โดยไม่ต้องแยกแผนการเรียน)
     1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย
     1.6  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.7  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (หน้า 15 - 19)

3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
     1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     2) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     3) กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
     4) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
     5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
     6) สามารถสมัครได้ 1 อันดับ หากมีการสมัครในโครงการเดียวกันหลายครั้ง และชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะยึดใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายมาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาในอัตรานิสิตต่างชาติ

4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     - ค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน)
     - โดยคิดค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์รวมจากนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี  โดยไม่ต้องแยกแผนการเรียน
     - ต้องมีเอกสารรับรองจากโรงเรียน (ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) ดังนี้
          1) ใบแสดงผลการเรียน
          2) ใบรับรองที่แสดงค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
หมายเหตุ    
          1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
          2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการดังนี้
               2.1  เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากผู้ที่ได้ค่าเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดไปต่ำสุด
               2.2  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้ค่าเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดไปต่ำสุด  
          3.  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้  
     หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด

5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     5.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ  
          - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
          - มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

6.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
     6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ 220 ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 40 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

9.  การสอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (อาจสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
     - ใบสมัคร ปีการศึกษา  2567  ที่ติดรูปถ่าย
     -  ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน)
ที่ระบุค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
     -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่รับรองสำเนาถูกต้อง
     -  สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพาเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     11.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2567 ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     13.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     13.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

14.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ   
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
Fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon