โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการความสามารถพิเศษฯ TCAS'67 รอบ 1
27 ตุลาคม 2566 524 ครั้ง

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการความสามารถพิเศษฯ TCAS'67 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  1101  /2566
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2567

..........................................................
1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท และให้วงเล็บมุมซอง “โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ”
“ เอกสารภายในเล่มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยเรียงลำดับดังต่อไปนี้”
 ลำดับที่ 1 (หน้าปก)    ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
 ลำดับที่ 2    สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน
 ลำดับที่ 3    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ลำดับที่ 4    ผลงาน เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมลำดับที่ 1-3 แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทำเป็นเล่มรายงาน ขนาด A4   โดยนำเอกสารลำดับที่ 1-4 เย็บรวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มสันกาวหรือ ติดเทปแลคซีน) โดยให้นำใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้วทำเป็นหน้าปก และเอกสารในลำดับที่ 2-4 ต้องเป็นฉบับสำเนาเท่านั้น
          ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติก หรือเข้าเล่มแบบกระดูกงู และเอกสารเกียรติบัตรฉบับจริง
          โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ด้านกีฬา    2. ด้านดนตรี-ขับร้อง    3. ด้านศิลปะ
4. ด้านนาฏศิลป์-การแสดง    5. ด้านวิชาการ

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721
..............................................
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     1.2 มีความสามารถพิเศษ และได้รับรางวัลด้านใดด้านหนึ่ง คือ ด้านกีฬา ด้านดนตรี-ขับร้อง ด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์-การแสดง และด้านวิชาการ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ ให้กับตนเอง  ในระดับโรงเรียน/อำเภอ จังหวัด เขต  ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
     1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
     1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2.  คุณสมบัติเฉพาะด้าน
2.1 ด้านกีฬา
     
1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ หรือตัวแทนจังหวัด หรือ
     2. เคยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับหลังจากวันที่เปิดรับสมัคร หรือ
     3. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล 
หรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขัน ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับหลังจากวันที่เปิดรับสมัคร หรือ
     4. ผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือระดับกีฬาเขตการศึกษา หรือระดับกีฬาจังหวัด หรือระดับสโมสร
หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานการได้รับรางวัลจากการแข่งขันมาแสดงใน Portfolio
2.2 ด้านดนตรี-ขับร้อง
     1.  เป็นนักดนตรีไทย  สากล  หรือนักขับร้องเพลงไทยและสากล
     2.  มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยม  แต่ถ้าเป็นเครื่องกำกับจังหวะ  จะต้องสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองได้อย่างน้อยหนึ่งชนิด  หรือมีความสามารถด้านขับร้องเพลงไทยหรือสากลเป็นอย่างดี
     3.  ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในการบรรเลงหรือในการขับร้องเพลงไทยและสากลระดับโรงเรียน อำเภอ เขต  ภาค  ประเทศ  หรือต่างประเทศ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยต้องนำหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษมาแสดงด้วย  เช่น  ใบประกาศเกียรติคุณ  รางวัล  หนังสือรับรอง  หนังสือเชิญหรือหลักฐานอื่น ๆ 
     4.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านดนตรี-ขับร้อง  โรงเรียน อำเภอ เขต  ภาค  ประเทศ  หรือต่างประเทศ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  และต้องนำหลักฐานมาแสดงด้วย
2.3 ด้านศิลปะ
     1.  เป็นผู้มีประวัติความสามารถในด้านศิลปะ
     2.  เป็นผู้ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรทางศิลปะ ขณะศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยพิจารณาตามอันดับความสำคัญดังนี้
          2.1  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงทางศิลปะระดับนานาชาติ  และได้รับรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง
          2.2  ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ  และได้รับรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง
          2.3  ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตการศึกษา  และได้รับรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง
           2.4  ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.3  และได้รับรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง
2.4 ด้านนาฏศิลป์-การแสดง
     ผู้สมัครในโครงการความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์  จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย  เมื่อได้เข้าศึกษาต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่อง  และมีคุณสมบัติอื่น  ดังนี้
     1.  เป็นนักแสดงนาฏศิลป์ไทยทุกสาขา
     2.  มีความสามารถและเคยร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน  หรือได้รับเชิญไปร่วมแสดงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     3.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านนาฏศิลป์ไทย  และต้องนำหลักฐานมาแสดงด้วย
2.5 ด้านวิชาการ
     1.  นักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ  สาขาใดสาขาหนึ่ง
     2.  เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการออกแบบ  หรือพัฒนานวัตกรรมด้านใดด้านหนึ่งจนได้รับการยอมรับและมีหลักฐานที่ได้รับการแข่งขันในระดับโรงเรียน  อำเภอ  จังหวัด  เขต  ภาค  ประเทศ  หรือต่างประเทศ  อย่างใดอย่างหนึ่ง

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (หน้า 21-27)

4.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
     4.1  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องดำเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
          1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
          2) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
          3) กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
          4) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเองหากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
          5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
          6) สามารถสมัครได้ 1 อันดับ หากมีการสมัครในโครงการเดียวกันหลายครั้งและชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะยึดใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายมาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาในอัตรานิสิตต่างชาติ
4.2  การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน
        -  ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองมายัง กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขที่  169  ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131 วงเล็บมุมซองขวาด้านล่าง “โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ”  ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารการสมัคร  (เอกสารสำคัญควรส่งแบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ)
        -  ส่งด้วยตนเอง  ณ  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่  25 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
4.3  เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน  ให้เรียงลำดับดังต่อไปนี้
          ลำดับที่ 1 (หน้าปก)  ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 
          ลำดับที่ 2            สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน
          ลำดับที่ 3            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
          ลำดับที่ 4            ผลงานที่เป็นฉบับสำเนา เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 
      จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก
     โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านกีฬา        2. ด้านดนตรี-ขับร้อง      3. ด้านศิลปะ    
4. ด้านนาฏศิลป์-การแสดง    5. ด้านวิชาการ 
** โดยผู้สมัครจะต้องมีผลงานตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
หมายเหตุ      
          1.  แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทำเป็นเล่มรายงาน โดยการนำเอกสารลำดับที่ 1-4 เย็บรวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4 เท่านั้น  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็น
แฟ้มพลาสติก หรือการเข้าเล่มแบบกระดูกงู และเอกสารเกียรติบัตรฉบับจริง
          2.  หากผู้สมัครส่งหลักหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน หรือตรวจสอบแล้วเอกสารผลงานต่างๆ เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือก

“มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐานสำคัญจึงควรใช้ฉบับสำเนาและลงชื่อกำกับเท่านั้น”

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     - แฟ้มสะสมผลงานด้านต่าง ๆ ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกำหนด
หมายเหตุ    
          1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
          2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก GPAX และผลงานด้านต่าง ๆ  ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด
          3.  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัย ได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     6.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.) 
หมายเหตุ  
          - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
          - มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

7. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     7.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
     7.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา (จำนวนรับ 245 คน) 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 40 ที่นั่ง
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 35 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
     สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
     สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสม้ครมหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10.  การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว)
     มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (อาจสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
    เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 17 มกราคม  พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2567 ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

13.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพาเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

14.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     14.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     14.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
        ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 
Fanpage งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon