โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 มกราคม 2563 281 ครั้ง

คณบดีคณะอัญมณีนำทีมบริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ฯ

         คณบดีคณะอัญมณี รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ นำทีมบริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะอัญมณี
- คุณอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
- คุณวสุวัฒน์ ชัยกุล อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
- คุณฐณภัทร ท่าม่วง ผู้จัดการศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
          ในการนี้ ผู้มีอุปการะทุกท่านได้ให้คำแนะนำแนวทางในการสร้างจังหวัดจันทบุรีให้เป็นนครอัญมณีของประเทศร่วมกับคณะอัญมณี ซึ่งเป็นคณะที่มีศักยภาพในทางวิชาการ งานวิจัย และจัดการเรียนการสอนทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับครอบคลุมทุกศาสตร์อีกด้วย


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun