โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
6 มกราคม 2563 312 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (2558)
๒. เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา
๓. นางพญาท้ารบ
๔. Digital marketing 5G : concept & case study
๕. ศิลปะการพูด หลักการพูด การพูด
๖. พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
๗. SWOT : เทคนิควิเคราะห์ธุรกิจอย่างเฉียบคม (สไตล์ผู้บริหารมืออาชีพ)
๘. การแพร่กระจายของหอยทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
๙. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย (2549)
๑๐. แพลงก์ตอนพืช

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun