โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
4 มกราคม 2562 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ฝ่ายห้องสมุดขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ระบบเครือข่ายขัดข้อง
4 มกราคม 2562 ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายขัดข้อง

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสาย Fiber Optic ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) เกิดขัดข้อง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)
4 มกราคม 2562 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี แจ้งการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
4 มกราคม 2562 การศึกษา

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3 มกราคม 2562 การศึกษา

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562

กิจกรรมการเก็บข้อมูลสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกับหญ้าทะเลเทียม
3 มกราคม 2562 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเก็บข้อมูลสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกับหญ้าทะเลเทียม

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วม เก็บตัวอย่างภายใต้โครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562 การศึกษา

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

แจ้งแก้ไข ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

ห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก
3 มกราคม 2562 ประกาศ

ห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

ห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2 มกราคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ เป็นวิทยากรให้แก่  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการฯ
30 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ เป็นวิทยากรให้แก่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการฯ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ เป็นวิทยากรให้แก่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)

สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตจันทบุรี
28 ธันวาคม 2561 ประกาศ

สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตจันทบุรี

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ “HAPPY NEW YEAR 2019”

สารจากผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตจันทบุรี
28 ธันวาคม 2561 ประกาศ

สารจากผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตจันทบุรี

สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ “HAPPY NEW YEAR 2019”

หน้า 97 จาก 100