โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการรับตรงทั่วประเทศ TCAS’67 รอบ 4
28 พฤษภาคม 2567 575 ครั้ง

โครงการรับตรงทั่วประเทศ TCAS’67 รอบ 4

โครงการรับตรงทั่วประเทศ TCAS’67 รอบ 4
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  0514/2567
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS  รอบ 4  
โครงการรับตรงทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2567
.................................................
1.  ปฏิทินการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102-643  และ  038-102-721
3.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท 
4.  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนิสิต รหัส 67
.................................................
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
     1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด
หมายเหตุ  
          - สาขาที่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า ม.6 มีดังนี้ (โดยต้องมีคะแนนสอบตามที่สาขาวิชากำหนด)
          1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (รูปแบบที่ 2)  คณะโลจิสติกส์
          2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี
          3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
          4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี
          5) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี
          6) คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี  
          7) คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี  (ทุกสาขาวิชา)
          8) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว  (ทุกสาขาวิชา)
          9) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว  (ทุกสาขาวิชา)
     2.  มีผลคะแนน  GPAX,  TGAT,  TPAT และ/หรือ  A-Level
     3.  มีความประพฤติเรียบร้อย  
     4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     5.  ไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษานิสิตรหัส  67  
     6.  มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ  (คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม) หน้า 12 - 17

3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  TGAT / TPAT / A-Level
     3.1  องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
          การพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
          (1)  GPAX  (6  ภาคเรียน)                        ร้อยละ    0-10
          (2)  คะแนนสอบ  TGAT / TPAT และ/หรือ  A-Level            ร้อยละ    0-100
          (3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย                    ผ่าน/ไม่ผ่าน
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
     3.2  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้
          3.2.1  ประมวลผลคะแนนจาก  GPAX, TGAT, TPAT และ/หรือ A-Level ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
          3.2.2  เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
     3.3  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
     3.4  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกำหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

4.  การสมัครคัดเลือก
     4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     4.2  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ  ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  ถึงวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  
    4.3  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ  
          1.  สมัครได้  4  อันดับ 
          2.  ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
          3.  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     5.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  ถึงวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2567 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.) 
หมายเหตุ  
          -  ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
          -  มหาวิทยาลัยบูรพา  จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
     6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ 
     6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วส่งทาง E-mail มายังregservice.buu.ac.th  ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  ถึงวันที่  11  มิถุนายน พ.ศ. 2567  หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

7.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 1 ) วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     ยืนยันสิทธิ์ Clearing House  วันที่  17 – 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2567
ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หากไม่ต้องการเข้าศึกษาไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10.  การสอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐานดังนี้ (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศ ในวันที่  19  มิถุนายน พ.ศ. 2567)
          -  ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว
          -  ใบแสดงผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (6 ภาคเรียน)
          -  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
          -  สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)

11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     12.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     12.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

13.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่  24 – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2567  ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon

ข่าวสาร ล่าสุด