โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4'67
24 พฤษภาคม 2567 567 ครั้ง

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4'67

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4'67
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  0509 / 2567
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 4)
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2567
----------------------------
1.  ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2.  ตรวจสอบกำหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษา
3.  ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
และ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
4.  ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 500 บาท
5.  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา 
6.  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 67
.............................................
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
     1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา / หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน  
     1.4  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
     1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด


2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (หน้า 3-4)

3. การสมัครคัดเลือก

     3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ  ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567
     3.3  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ  
     1. สมัครได้ 1 อันดับ
     2. ในกรณีที่มีการสมัครในโครงการเดียวกันหลายครั้ง และชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะยึดใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายมาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     3. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาในอัตรานิสิตต่างชาติ

4.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     4.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการของธนาคาร และที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567  (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567  จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22:30 น.) 
หมายเหตุ  
     1. ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     2. มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

5.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     5.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาหลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
     5.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วส่ง E-mail มายัง regservice.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

6.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     6.1 การสอบข้อเขียน (เฉพาะคณะโลจิสติกส์)        
     6.2 การสอบสัมภาษณ์            
หมายเหตุ  
     1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
     2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
     3. ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้  หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด

6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ  80 ที่นั่ง
     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 40 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.)
รับ 40 ที่นั่ง

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสม้คร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

9.  การสอบสัมภาษณ์
     9.1 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. พร้อมหลักฐานดังนี้ (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567)
          (1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
          (2)  ใบแสดงผลการเรียน
          (3)  บัตรประจำตัวประชาชน
     9.2 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะโลจิสติกส์ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ให้ติดตามประกาศในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567) โดยมีกำหนดการดังนี้
           สอบข้อเขียนที่คณะโลจิสติกส์ เวลา 09:00 น. 
           ประกาศผลการสอบข้อเขียน เวลา 12:45 น.
           สอบสัมภาษณ์ เวลา 13:00 น.
        โดยให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานตามข้อ 8.1 (1) (2) (3) มาแสดงในวันสอบข้อเขียนด้วย

10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

11. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
     11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา  และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     11.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

12. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon

ข่าวสาร ล่าสุด