โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการขยายโอกาสฯ TCAS'67 รอบ 4
27 พฤษภาคม 2567 575 ครั้ง

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการขยายโอกาสฯ TCAS'67 รอบ 4

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการขยายโอกาสฯ TCAS'67 รอบ 4
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  0498 /2567
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 4)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 3)
วิทยาเขตจันทบุรี  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา 2567

---------------------------------------
1.  ปฏิทินการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     - งานวิชาการวิเทศสัมพันธฺ์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี  
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205  
     - งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102-643  และ  038-102-721
3.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท 
4.  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 67
.........................................
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 
     1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (อ่านระเบียบการรับสมัครดังแนบ)

3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

     3.1  ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     3.2  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     3.3  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567
     3.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ  
          1. สมัครได้ 1 อันดับ
           2. ในกรณีที่มีการสมัครในโครงการเดียวกันหลายครั้ง และชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัย จะยึดใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายมาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
          3. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาในอัตรานิสิตต่างชาติ

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
          4.1  ผลการเรียนรวมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (6 ภาคเรียน)    0-10%    
          4.2  ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 ภาคเรียน)    80-90%
          4.3 สอบสัมภาษณ์    ผ่าน / ไม่ผ่าน
หมายเหตุ    
          1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
          2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชาที่กำหนดเท่านั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามที่กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชากำหนด  จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้  หากทำการสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือกให้
          3.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการดังนี้
          3.1  ประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ GPA กลุ่มสาระให้เป็นคะแนนรวม  100%
          3.2  เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
          3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ายของจำนวนรับแต่ละสาขาวิชา
          4.  ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการเป็นนิสิต
          5.  ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับ ที่ได้ประกาศไว้  หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     5.2  นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.) 
หมายเหตุ  
          1.  ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
          2.  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการ
     6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102-721 หรือส่งอีเมลมายัง regservice@buu.ac.th ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567  หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ   365 ที่นั่ง
     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ  50 ที่นั่ง
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ  30  ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ  40 ที่นั่ง
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ  60 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ  35 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
     สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ  30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ  30 ที่นั่ง

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

9.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

11.  การสอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567) พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
          -  ใบสมัคร ปีการศึกษา  2567  ที่ติดรูปถ่าย
          -  ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (6 ภาคเรียน) 
          -  บัตรประจำตัวประชาชน
          -  สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)
          -  สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)

12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     13.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     13.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

14.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205
Fanpage :  งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon

ข่าวสาร ล่าสุด