โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วิธีการดูกำหนดส่งคืนหนังสือและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง
14 มีนาคม 2566 509 ครั้ง

วิธีการดูกำหนดส่งคืนหนังสือและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง

วิธีการดูกำหนดส่งคืนหนังสือและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง แนะนำวิธีการดูกำหนดส่งคืนหนังสือและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถดูรายการจำนวนหนังสือและสื่อต่าง ๆ ที่ยืม และวัน เดือน ปี กำหนดส่งคืน และยังสามารถดูค่าปรับเกินกำหนด รวมถึงประวัติการยืมหนังสือและสื่อต่างๆได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร.039-310000 ต่อ 4009-4011

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee