โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 มกราคม 2566 568 ครั้ง

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี เพื่อต่อยอดในงานออกแบบรูปแบบเฉพาะตน

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดทัศนศึกษา เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และงานหัตกรรมพื้นถิ่นภายในจังหวัดจันทบุรี ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
          จากการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การออกแบบเครื่องประดับ 4 ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายในจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ภายใต้ "โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี เพื่อต่อยอดในงานออกแบบรูปแบบเฉพาะตน" โดยลงพื้นที่ ศึกษา เรียนรู้ ณ จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถเก่า วัดไผ่ล้อม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล) สถาปัตยกรรมบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร Beloved batik studio (พี่นุช , พี่ปลิว) และ ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ (พี่มะตูม) เพื่อศึกษาหาแรงบันดาลใจ จากอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำมาสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องประดับในรูปแบบเฉพาะของตนเอง

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด