โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มาตรการประเมินความเสี่ยงของตนเอง
23 พฤศจิกายน 2564 40 ครั้ง

มาตรการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

         ขอเชิญชวนนิสิต ครูอาจารย์ และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) ตัวอย่างแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST)

เพื่อสนับสนุนให้นิสิต ครูอาจารย์ และบุคลากร ได้มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ที่มีโควิดระบาด เหมาะสำหรับการใช้ ประเมินตนเองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และประเมินตนเองก่อนออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1709 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.1709

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun